თამაზ სეფიაშვილი

კომპიუტერული მეცნიერებისა და მათემატიკის კურსის ბაკალავრი. მუშაობს C++-ის, პრეკალკულუსის, კალკულუსისა და მათემატიკური ლოგიკის ტუტორად. ფლობს სამუშაო გამოცდილებას პროგრამული უზრუნველყოფისა და ვების დეველოპმენტში. აქტიურად მუშაობს კიბერ უსაფრთხოებისა და მანქანური დასწავლების სფეროში. მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტში.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association