ქსელური ინფრასტრუქტურა და მისი მუშაობის პრინციპები

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსი წარმოადგენს ქსელის მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე მიდგომები, რომელიც დაგეხმარებათ ქსელის დაგეგმარებაში და კონფიგურაციაში.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association