კრიპტოგრაფია

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსი მსმენელებს შეასწავლის კრიპტოგრაფიის ძირითად ასპექტებს და პრაქტიკულ მეთოდებს. ასევე კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან თანამედროვე კრიპტოგრაფიულ მოდელებს და ამოცანებს.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association