სამეცნიერო პროექტები სატესტო

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაცია აქტიურად მუშაობას როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებზე. აქტიურად თანამშრომლობს უცხოელ ექსპერტებთან

თანამშრომლობა ხორციელდება არამარტო კონკრეტულ მეცნიერებთან, არამედ ორგანიზაციებთანაც, ამის ნათელი მაგალითი არის თანამშრომლობა უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ უნივერსიტეტთან – ტარას შევჩენკოს კიევის ნაციონალურ უნივერსიტეტთან. გარდა მრავალი კონფერენციებისა, ზემოაღნიშნულ დაწესებულებასთან განხორციელდა ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალის გამოშვება, რომლის შექმნის და განვითარების პროცესში აგრეთვე ჩართულია პოლონეთის ტექნიკური აკადემია.

მიმდინარე პროექტები:

1. გრაფემატული კვლევებისთვის ალგორითმისა და სამუშაო ვებ-პლატფორმის შექმნა: პროექტის ფარგლებში მუშავდება მანქანურ სწავლებაზე დაფუძნებული გრაფიკული გამოსახულების შექმნის პერიოდის და მათზე დატანილი ტექსტების ამომცნობი სისტემა, რომელიც ავტომატურად ადგენს შექმნილი გრაფიკული გამოსახულების რეალურ პერიოდს კონკრეტული პარამეტრების მიხედვით. პროექტის შედეგად მიიღება ალგორითმი გრაფემატული კვლევებისთვის  და შესაბამისი სამუშაო ვებ-პლატფორმა.  პროექტი დაიწყო 2022 წელს და დასრულდება 2024 – ში. 

2. ევროკავშირის პრაქტიკაზე დაფუძნებული მონაცემთა დაცვის სეზონური სკოლა: პროექტის მიზანია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ცნობიერების ამაღლება მომხმარებლებში. კიბერ უსაფრთხოების მიმართ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გამახვილებული ყურადღებისა, სამწუხაროდ მაინც აქტუალურია GDPR თან დაკავშირებული გამოწვევები, როგორც ამ პროფილის სპეციალისტებში ასევე ჩვეულებრივ მომხმარებლებში. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა სეზონური სკოლები სტუდენტებისთვის, აკადემიური სექტორისთვის, ბიზნეს სექტორისთვის და ონლაინ ტრენინგები ფართო საზოგადოებისთვის. ღონისძიებები იქნება უფასო.
დაფინანსების წყარო: Erasmus+ (Jean Monnet Modules).
ხანგრძლივობა – 3 წელი.

3. კიბერ უსაფრთხოების Cisco აკადემია ბავშვებისთვის: აკადემიის მიზანია საქართველოში კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებების განვითარება, როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო კუთხით. მიზნის მისაღწევად, გამოყენებული იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაზირებული კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების მსოფლიო გიგანტის კომპანია Cisco Systems-ის კომპლექსური სასწავლო პროგრამა, რომელიც განთავსებულია ონლაინ სასწავლო პლატფორმაზე netacad.com.
პროექტი დაიწყება 01.10.2022 – ში და მისი ხანგრძლივობა შეადგენს 1 წელს

4. პოსტკვანტური ციფრული ხელმოწერის სქემების შექმნის ინოვაციური მიდგომა

პროექტის მიზანია შეიქმნას ციფრული ხელმოწერის სქემა ახალი ტექნოლოგიის “Verkle tree”-ს გამოყენებით. სქემას ექნება ხელმოწერის შემცირებული ზომა და ის იქნება უსაფრთხო კვანტური კომპიუტერების თავდასხმების მიმართ. პროექტი დაიწყო 2022 წელს და დასრულდება 2024 – ში.

5. უსაფრთხო მრავალშრიანი 5G და მომდევნო ქსელების განვითარების მეთოდოლოგია საქართველოში აბონენტთა სპეციალური ჯგუფების საჭიროებებისთვის

პროექტის მიზანია: კომუნიკაციის საჭიროების მქონე, სპეციალური სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა; 5G ქსელის უსაფრთხოების ძირითადი ინდიკატორების შეფასების მეთოდის შემუშავება/განვითარება ახალი მეტრიკისა და წესების შემუშავებით, რომელიც ითვალისწინებს 5G ფიჭური ქსელების ფუნქციონირების სპეციფიკას და აბონენტთა სხვადასხვა ჯგუფისთვის მიწოდებულ სერვისებს; 5G ქსელის შეღწევადობის ტესტირების ავტომატიზაციის დანერგვა; AI ზე დაფუძნებული შიფრაციის მეთოდიანი ეკოსისტემის შემუშავება 5G ქსელისთვის; კვანტური გასაღების გავრცელების მეთოდის გაუმჯობესება 5G ქსელის შესაბამის სეგმენტისთვის; მიღებული გადაწყვეტილების ტესტირება და ვალიდაცია პროექტი დაიწყო 2023 ში და დასრულდება 2026_ში.

6. საერთაშორისო სკოლა „კიბერ უსაფრთხოება და ხელოვნური ინტელექტი“

პროექტის ფარგლებში იგეგმება საერთაშორისო სკოლის “კიბერ უსაფრთხოება და ხელოვნური ინტელექტი”-ის დაარსება. სკოლის მიზანია საქართველოში კიბერ უსაფრთხოების და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებების განვითარება, როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო კუთხით.
პროექტის ფარგლებში მოწვეული იქნებიან საერთაშორისო ექსპერტები შემდეგი ქვეყნებიდან: ლიტვიდან, რუმინეთიდან, უკრაინიდან, ამერიკიდან, ესპანეთიდან, საფრანგეთიდან.
პროექტის ხანგრძლივობა 4 თვე. პროექტი დაიწყება 01.08.2023 და დასრულდება 30.11.2023.

7. „ქალთა გაძლიერება კიბერუსაფრთხოებაში ევროკავშირის გამოცდილების საშუალებით“

პროექტის მიზანია საქართველოში კიბერუსაფრთხოებისა და მონაცემთა დაცვის სფეროებში ქალთა განათლების პოპულარიზაციას, განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით და აკადემიისა და საზოგადოებას შორის კომუნიკაციის წახალისება, გენდერული უთანასწორობის დაბალანსება. WISEC აკადემიის მეშვეობით ევროპული პრაქტიკის კვლევა და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების მომზადება ხელს შეუწყობს არაერთ დონეზე შედეგების მიღწევას და უზრუნველყოფს ამ პრობლემის საერთო გადაწყვეტას საქართველოში.
პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი აქტივობები: ევროკავშირის საუკეთესო გამოცდილების მიმოხილვა კიბერ უსაფრთხოებისა და მონაცემთა დაცვის სწავლისა და სწავლების სფეროში; კიბერუსაფრთხოების ქალთა სპეციალიზებული აკადემიის განვითარება – WISEC აკადემია; კიბერუსაფრთხოების ონლაინ ტრენინგების შემუშავება რეგიონებიდან ქალებისთვის, განსაკუთრებით კიბერუსაფრთხოებისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად; საქართველოში ქალთა განათლების დონის ამაღლება კიბერუსაფრთხოებასა და მონაცემთა დაცვაში; მაღალკვალიფიციური ქალების მომზადება IT სფეროში.

1. Post-Quantum Cryptography: a grant project financed by Shota Rustaveli National Science Foundation, implemented by members of the association team. The project has been successful implemented since 2016, relevant results are got, which are distributed to global cyber security experts, and in the thematic international groups. The project was successfully completed in January 2018, as a result a new post-quantum cryptosystem is got.

 2. Digital signature schemes in post-quantum war: joint project, funded by  Shota Rustaveli National Science Foundation and  Science and Technology Center in  Ukraine is being conducted by the members of the association team. As the result we will get a new digital signature scheme which will be effective and secure and can be used in post-quantum epoch.   The project was launched in July 2017 and was successfully completed in 2019.

3. Random number generators for cryptography: the goal of the project is to create efficient and secure new random number generator. The project is financed by Caucasus University. Project began in 2019 was successfully completed in 2021.

4. The model of post-quantum cryptography scheme: the goal of the project is to improve the efficiency and security of post-quantum cryptography schemes. The project is financed by Shota Rustaveli National Science Foundation. Project began in 2019 and was successfully completed in 2021.

5. Computer Science and Cyber Security University for Children: the goal of the project is the development of scientific and practical directions of cyber security in school pupils.  The project is financed by Shota Rustaveli National Science Foundation. Project began in 2020 and was successfully completed in 2020.

6. Cyber incident response platform for 5G cellular networks: the goal of the project is to create the clever cyber security function for 5G cellular networks. The project is financed by Shota Rustaveli National Science Foundation. Project began in 2020 and was successfully completed in 2021.

7. The new method of increasing safety of rolling stock on the base of fiber-optical rail circuits: the goal of the project is the improvement of functioning of the railway transport by means of elaborating corresponding railway circuits. The project is financed by Shota Rustaveli National Science Foundation. Project began in 2019 and was successfully completed in 2022.

8. Promoting European Union’s Cyber Education(PEU-C-E): the goal of the project is to share European experience in cyber education among students, teachers, parents, professors and decision makers with a goal to create safer internet for vulnerable young people. The project is financed by EACEA. Project began in 2020 and was successfully completed in 2022.

9. 5G networks security: In the framework PHDF-21-088 project solution will be found that will overcome vulnerabilities (MITM, data leakage, design vulnerabilities) and find new solution to minimize the risk of cyber attacks. Project supports to create micro lab where the systems security flaws will be reassessed and based on this assessment different approached will be analyzed. More secure and efficient way of communication will be created. At the last stage, new secure design and function must be created and implemented. That will be tested in local environment as well as discussed with international experts to continue working on the improvement of our design. Project began in 2021 and was successfully completed in 2022.

10. Cyber Security and 5G League: The seasonal school project involves both local and international specialists – professors from 8 countries, namely Georgia, Ukraine, Spain, Italy, Romania, USA, Lithuania and France. Within the framework of the Cyber Security and 5G League, trainees will study the practical and scientific aspects of Cyber Security and 5G technologies. They will have the opportunity to get practical knowledge from the leading international specialists in the field. Within the framework of the Cyber Security and 5G League, trainees will study the practical and scientific aspects of Cyber Security and 5G technologies. The project began in 2022 and was successfully completed at the same year.

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association