სამეცნიერო და პრაქტიკული ჟურნალი

ასოციაცია გამოსცემს სამეცნიერო პრაქტიკულ ჟურნალს, რომლის მთავარ მიმართულებას კიბერ უსაფრთხოებას წარმოადგენს.

ჟურნალის რედკოლეგია შედგება სხვადასხვა ტექნიკური დარგის ექსპერტებისგან, მათ შორის არიან ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები.  სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალის გამოქვეყნება ხდება სამ თვეში ერთხელ. პუბლიკაციები არის საერთაშორისო, და ამ ეტაპზე სტატიების გამოქვეყნება განხორციელდება ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. 

ეწვიეთ სამეცნიერო-პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალს (SPCSJ) 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association