+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

სამეცნიერო და პრაქტიკული ჟურნალი

ასოციაცია გამოსცემს სამეცნიერო პრაქტიკულ ჟურნალს, რომლის მთავარ მიმართულებას კიბერ უსაფრთხოებას წარმოადგენს.

ჟურნალის რედკოლეგია შედგება სხვადასხვა ტექნიკური დარგის ექსპერტებისგან, მათ შორის არიან ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები.  სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალის გამოქვეყნება ხდება სამ თვეში ერთხელ. პუბლიკაციები არის საერთაშორისო, და ამ ეტაპზე სტატიების გამოქვეყნება განხორციელდება ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. 

ეწვიეთ სამეცნიერო-პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალს (SPCSJ) 

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association